مباني شبكه هاي عصبي مصنوعي: ساختارها، الگوريتم ها و كاربردها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني شبكه هاي عصبي مصنوعي: ساختارها، الگوريتم ها و كاربردها

مباني شبكه هاي عصبي مصنوعي: ساختارها، ال ...

ناشر : نص

لوران فاست

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال