ارزيابي اجتماعي: نظريه، فرايند و فنون |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ارزيابي اجتماعي: نظريه، فرايند و فنون

ارزيابي اجتماعي: نظريه، فرايند و فنون

ناشر : جامعه و فرهنگ

فرهنگ ارشاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال