صورت هاي مالي نمونه مطابق با استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) به همراه مقايسه استاندارده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0