گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براساس ICDL نسخه 5: مهارت اول: پايه فناوري، اطلاعات و ارتباطات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براساس ICDL نسخه 5: مهارت اول: پايه فناوري، اطلاعات و ارتباطات

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براسا ...

ناشر : صفار

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال