منطق كاربردي: روش ارزيابي استدلال به ضميمه منطق گزاره هاي ارزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


منطق كاربردي: روش ارزيابي استدلال به ضميمه منطق گزاره هاي ارزشي

منطق كاربردي: روش ارزيابي استدلال به ضمي ...

ناشر : ‏‫ ميراث ماندگار

مصطفي صادقيان

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال