طرح واره هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


طرح واره هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني)

طرح واره هاي شناختي و باورهاي مركزي در م ...

ناشر : دانشگاه تبريز

حسن يعقوبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال