مديريت تطبيقي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 29


اداره امور عمومي تطبيقي (مديريت تطبيقي): (مباني، مفاهيم و نظريه ها براي رشته هاي مديريت دولتي و علوم سياسي)

اداره امور عمومي تطبيقي (مديريت تطبيقي): ...

ناشر : انديشه هاي گوهربار

سيدمهدي الواني

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

اصول مديريت در آينه قرآن (ترجمه تطبيقي دو زباه 220 آيه قرآن كريم شامل 220 اصل مديريتي)

اصول مديريت در آينه قرآن (ترجمه تطبيقي د ...

ناشر : قلم آذين رضا

هوشنگ خوش سيما

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

مديريت هلدينگ ها: بررسي ساختار مالي و حقوقي هلدينگ ها و مطالعه ي تطبيقي آنها در كشورهاي مختلف

مديريت هلدينگ ها: بررسي ساختار مالي و حق ...

ناشر : نويد مهر

محسن صيقلي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال


قرارداد مشاوره به زبان تصوير به همراه مطالعه تطبيقي با قراردادهاي مديريت طرح و سفيد فيديك

قرارداد مشاوره به زبان تصوير به همراه مط ...

ناشر : شاهق

رسول حيدري مهارلويي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مديريت تطبيقي (رشته مديريت دولتي)

مديريت تطبيقي (رشته مديريت دولتي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

سيدمهدي الواني

قیمت کتاب سیتی : ۵۴۰۰۰ ریال

مديريت تطبيقي

مديريت تطبيقي

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

عباس منوريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۰۰۰ ریال


بررسي تطبيقي مديريت استراتژيك منابع انساني بخش دفاع كشورها

بررسي تطبيقي مديريت استراتژيك منابع انسا ...

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

محمد قصري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت شهري: بررسي تطبيقي نظام مديريت شهري در كشورهاي نمونه

مديريت شهري: بررسي تطبيقي نظام مديريت شه ...

ناشر : نشر تيسا

حسين ايماني جاجرمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۰۰۰۰ ریال

اصلاحات مديريت دولتي: رويكرد تطبيقي به الگوهاي رايج اصلاحات

اصلاحات مديريت دولتي: رويكرد تطبيقي به ا ...

ناشر : فرمنش

محمدرضا پورمند

قیمت کتاب سیتی : ۳۷۰۰۰۰ ریال


مديريت بحران: بررسي تطبيقي الگوي مشاركت مردم در آمريكا، ژاپن، تركيه، ايران و ارائه الگو براي ايران

مديريت بحران: بررسي تطبيقي الگوي مشاركت ...

ناشر : آثار فكر

سمانه كشوردوست

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

مديريت دولتي تطبيقي

مديريت دولتي تطبيقي

ناشر : ميدانچي

غلامرضا طالقاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

رويكردهاي نوين مديريت آموزشي : گزارش تطبيقي آخرين نوآوري ها در مديريت آموزشي

رويكردهاي نوين مديريت آموزشي : گزارش تطب ...

ناشر : رشد

م‍ح‍م‍درض‍ا آه‍ن‍چ‍ي‍ان

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال