ادغام فناوري در آموزش عالي: جنبه هاي اجتماعي و سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ادغام فناوري در آموزش عالي: جنبه هاي اجتماعي و سازماني

ادغام فناوري در آموزش عالي: جنبه هاي اجت ...

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

الهام اكبري

قیمت کتاب سیتی : ۹۷۰۰۰۰ ریال