روش پژوهش در مديريت با تاكيد بر مثال هاي كاربردي و آماري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش پژوهش در مديريت با تاكيد بر مثال هاي كاربردي و آماري

روش پژوهش در مديريت با تاكيد بر مثال هاي ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

شهريار عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۵۰۰۰ ریال