آينده پژوهي در آمايش سرزمين: نگاهي به كاربرد نرم افزارهاي ميك مك و سناريو ويزارد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آينده پژوهي در آمايش سرزمين: نگاهي به كاربرد نرم افزارهاي ميك مك و سناريو ويزارد

آينده پژوهي در آمايش سرزمين: نگاهي به كا ...

ناشر : دانشگاه اروميه

ميرنجف موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال