مدل سياست گذاري اقتصادي مبتني بر توانمندي انساني: مباني و دلالت ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مدل سياست گذاري اقتصادي مبتني بر توانمندي انساني: مباني و دلالت ها

مدل سياست گذاري اقتصادي مبتني بر توانمند ...

ناشر : پگاه روزگار نو

ميثم نريماني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال