اصول و مباني مديريت مشاركتي در سازمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول و مباني مديريت مشاركتي در سازمان

اصول و مباني مديريت مشاركتي در سازمان

ناشر : مهرداد نوري كوپايي

مهرداد نوري كوپايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال