حقوق جزاي اختصاصي جرايم رايانه اي ايران (با تاكيد بر كنوانسيون جرايم رايانه اي بوداپست و آراي صادره |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


حقوق جزاي اختصاصي جرايم رايانه اي ايران (با تاكيد بر كنوانسيون جرايم رايانه اي بوداپست و آراي صادره محاكم قضايي)

حقوق جزاي اختصاصي جرايم رايانه اي ايران ...

ناشر : جاودانه

ابراهيم اسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال