بررسي رابطه ميان فعاليتهاي بازاريابي داخلي و حفظ كاركنان متعهد و با استعداد در سازمان (مورد مطالعه ب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي رابطه ميان فعاليتهاي بازاريابي داخلي و حفظ كاركنان متعهد و با استعداد در سازمان (مورد مطالعه بخش دانشجويان غير ايراني، سازمان امور دانشجويان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران)

بررسي رابطه ميان فعاليتهاي بازاريابي داخ ...

ناشر : پرناك

سيده خديجه نبوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال