براندازي و ضدبراندازي در محيط هاي نظامي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


براندازي و ضدبراندازي در محيط هاي نظامي

براندازي و ضدبراندازي در محيط هاي نظامي

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا،انتشارات دافوس

علي رستمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال