انگليسي را شبيه بومي هاي انگليسي زبان صحبت كنيم: كنايات و ضرب المثل هاي ضروري(مثال، مكالمه، و داستان كوتاه)

انگليسي را شبيه بومي هاي انگليسي زبان صح ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد استان مركزي

سعيد سعادت منشداستان هاي كوتاه انگليسي ۱

داستان هاي كوتاه انگليسي ۱

ناشر : نهال نويدان

م‍ح‍س‍ن ف‍راه‍ان‍ي

داستان هاي كوتاه انگليسي ۲

داستان هاي كوتاه انگليسي ۲

ناشر : نهال نويدان

م‍ح‍س‍ن ف‍راه‍ان‍ي


مجموعه داستان هاي كوتاه انگليسي با ترجمه فارسي

مجموعه داستان هاي كوتاه انگليسي با ترجمه ...

ناشر : دانشگاه خاتم الانبياء(ص)، انتشارات

ابراهيم عباس زاده يخفروزان