‏‫آسيب شناسي جنگ نرم (مديريت عرصه و امر مقابله)

‏‫آسيب شناسي جنگ نرم (مديريت عرصه و امر ...

ناشر : ‏‫ سيد مرتضي ميرمحمدعلي

سيدمرتضي ميرمحمدعلي


آشنايي با جنگ نرم: جنگ سايبر

آشنايي با جنگ نرم: جنگ سايبر

ناشر : بوستان حميد

حميد اسكندري

آشنايي با جنگ نرم: جنگ سايبر

آشنايي با جنگ نرم: جنگ سايبر

ناشر : بوستان حميد

حميد اسكندري


آيين جنگ نرم

آيين جنگ نرم

ناشر : مانز

حسين شكوهي

ابزارها و شيوه هاي جنگ نرم

ابزارها و شيوه هاي جنگ نرم

ناشر : انتشارات پشتيبان

محمدرضا نايبي پور


از جنگ سخت تا جنگ نرم

از جنگ سخت تا جنگ نرم

ناشر : انتشارات نوروزي

رض‍ا خ‍دري

اصول و مباني جنگ نرم

اصول و مباني جنگ نرم

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

محسن مراديان