وزن شعر فارسي از ديروز تا امروز (مجموعه سخنراني هاي نخستين هم انديشي وزن شعر فارسي و اشعار ايراني در |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


وزن شعر فارسي از ديروز تا امروز (مجموعه سخنراني هاي نخستين هم انديشي وزن شعر فارسي و اشعار ايراني در انجمن زبان شناسي ايران: 9 و 10 ارديبهشت 1389)

وزن شعر فارسي از ديروز تا امروز (مجموعه ...

ناشر : فرهنگستان زبان و ادب فارسي

اميد طبيب زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال