آسيب شناسي رواني (همراه با پاسخنامه تشريحي و جدول بودجه بندي سوالات) ويژه ي رشته هاي روان شناسي باليني وزارت بهداشت، مجموعه روان شناسي وزارت علوم و دانشگاه آزاد (كليه گرايش ها)

آسيب شناسي رواني (همراه با پاسخنامه تشري ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

عليرضا چيره نژاد


آشنايي با سوسيوبيولوژي باليني: روان شناسي، روانپزشكي و روان درماني تكاملي

آشنايي با سوسيوبيولوژي باليني: روان شناس ...

ناشر : ققنوس

س‍ع‍ي‍د ش‍ج‍اع ش‍ف‍ت‍ي

ارزيابي هاي روانشناختي ويژه رشته هاي روان شناسي باليني ...

ارزيابي هاي روانشناختي ويژه رشته هاي روا ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

فواد جسيمي