مديريت كسب و كار و بهره وري

مديريت كسب و كار و بهره وري

ناشر : آثار فكر

حميدرضا خانپور

مديريت كسب و كار و بهره وري

مديريت كسب و كار و بهره وري

ناشر : خانه آفتاب

محمدرضا رستم بخش

مديريت كسب و كار و بهره وري

مديريت كسب و كار و بهره وري

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

محمدتقي طغرايي


مديريت كسب و كار و بهره وري

مديريت كسب و كار و بهره وري

ناشر : بامداد كتاب

عباس شريفي چافجيري

مديريت كسب و كار و بهره وري

مديريت كسب و كار و بهره وري

ناشر : موسسه فرهنگي و هنري فرداي روشن، انتشارات مديران دانش

مريم متقي


‏‫مديريت كسب و كار و بهره وري‮

‏‫مديريت كسب و كار و بهره وري‮

ناشر : پژوهندگان راه دانش

مسعود آرائي