آئين دادرسي كيفري (1)

آئين دادرسي كيفري (1)

ناشر : سيميا

فرناز وفايي ديزجي

آئين دادرسي كيفري 1

آئين دادرسي كيفري 1

ناشر : قانون مدار

عباس زراعت

آئين دادرسي كيفري 2

آئين دادرسي كيفري 2

ناشر : قانون مدار

عباس زراعتبررسي چالش‌ها و انتقادات وارده بر استقلال نهاد تحقيق از نهاد تعقيب به عنوان يكي از اصول آئين دادرسي كيفري

بررسي چالش‌ها و انتقادات وارده بر استقلا ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

افشين پورعلي


دستاوردها و نوآوريهاي قانون آئين دادرسي كيفري: (به همراه مجموعه قانون آئين دادرسي كيفري، مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي...)

دستاوردها و نوآوريهاي قانون آئين دادرسي ...

ناشر : كلك سيمين

م‍ح‍م‍درض‍ا زم‍ان‍ي درم‍زاري