شبكه هاي توسعه اجتماعي و تاثير آن در بانكداري اجتماعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شبكه هاي توسعه اجتماعي و تاثير آن در بانكداري اجتماعي

شبكه هاي توسعه اجتماعي و تاثير آن در بان ...

ناشر : انتشارات صالحيان

امير رمضاني مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال