كتاب تحليلي حقوق كار: نماي كلي فصول به صورت نمودار، شرح درس به زبان ساده، سوالات خودآزمايي... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كتاب تحليلي حقوق كار: نماي كلي فصول به صورت نمودار، شرح درس به زبان ساده، سوالات خودآزمايي...

كتاب تحليلي حقوق كار: نماي كلي فصول به ص ...

ناشر : انتشارات راه

وحيد غفوري‌راد

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال