از شار تا شهر: تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن: تفكر و تاثر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


از شار تا شهر: تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن: تفكر و تاثر

از شار تا شهر: تحليلي تاريخي از مفهوم شه ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

سيدمحسن حبيبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال