سنتز مشتقات ايميدازول در حضور نانو كاتاليزور آلومينات سولفونيك اسيد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سنتز مشتقات ايميدازول در حضور نانو كاتاليزور آلومينات سولفونيك اسيد

سنتز مشتقات ايميدازول در حضور نانو كاتال ...

ناشر : سنجش و دانش

شراره سوسني غريب‌وند

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال