شبيه سازي پديده هاي ضربه، انفجار، شكل گيري و نفوذ به كمك نرم افزار Autodyn |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شبيه سازي پديده هاي ضربه، انفجار، شكل گيري و نفوذ به كمك نرم افزار Autodyn

شبيه سازي پديده هاي ضربه، انفجار، شكل گي ...

ناشر : سرونگار

محمد شهبازي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال