مروري بر مدل هاي كاربردي مديريت منابع انساني (مدل ها، تكنيك ها و ابزارها) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مروري بر مدل هاي كاربردي مديريت منابع انساني (مدل ها، تكنيك ها و ابزارها)

مروري بر مدل هاي كاربردي مديريت منابع ان ...

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

سعيد شهبازمرادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال