مشق نظام جمع: «شيوه جذب، سازماندهي و آموزش، پرچم و قواعد احترام به آن، مراسم پرچم و انواع گارد پرچم، |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مشق نظام جمع: «شيوه جذب، سازماندهي و آموزش، پرچم و قواعد احترام به آن، مراسم پرچم و انواع گارد پرچم، فرامين حركات انفرادي و جمعي، انواع قدم در صف جمع،«مراسمات، تشريفات، احترامات» ويژه ي مربيان و مدرسا

مشق نظام جمع: «شيوه جذب، سازماندهي و آمو ...

ناشر : رسانه مكتوب

مجيد جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال