مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران: حوزه تخصصي حمل و نقل و ترافيك با آخرين اضافات و اصلاحات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران: حوزه تخصصي حمل و نقل و ترافيك با آخرين اضافات و اصلاحات

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران: حو ...

ناشر : مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران (شهرداري تهران)

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۵۰۰۰ ریال