برنامه ريزي استراتژيك براي طراحي مسير صحيح زندگي: الگوي ماتريس swot و زندگي افراد موفق جهان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


برنامه ريزي استراتژيك براي طراحي مسير صحيح زندگي: الگوي ماتريس swot و زندگي افراد موفق جهان

برنامه ريزي استراتژيك براي طراحي مسير صح ...

ناشر : عصر ماندگار

يدالله عبدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال