از برديه تا ساريه: تجربه بازسازي روستاهاي جنگزده خوزستان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


از برديه تا ساريه: تجربه بازسازي روستاهاي جنگزده خوزستان

از برديه تا ساريه: تجربه بازسازي روستاها ...

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

جواهر افسر

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال