محاسبات عددي: آناليز عددي كاربردي براي رشته هاي مهندسي و علوم همراه 350 برنامه كامپيوتري به زبان هاي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


محاسبات عددي: آناليز عددي كاربردي براي رشته هاي مهندسي و علوم همراه 350 برنامه كامپيوتري به زبان هاي MATLAB, FORTRAN, PASCAL, C شامل 300 مساله با جواب

محاسبات عددي: آناليز عددي كاربردي براي ر ...

ناشر : جهاد دانشگاهي (دانشگاه تهران، دانشكده فني)

علي محمد پورپاك

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال