واژه نامه زند خرده اوستا(بينش نو) * |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0