سازماندهي مجدد (طراحي و اصلاح ساختار، تشكيلات و روش ها متناسب با عصر اطلاعات) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سازماندهي مجدد (طراحي و اصلاح ساختار، تشكيلات و روش ها متناسب با عصر اطلاعات)

سازماندهي مجدد (طراحي و اصلاح ساختار، تش ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

بنگت كارلوف

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰ ریال