مديريت زمان: اولويت بندي پروژه ها به تعويق انداختن پيش بيني زمان و موعد انجام كارها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت زمان: اولويت بندي پروژه ها به تعويق انداختن پيش بيني زمان و موعد انجام كارها

مديريت زمان: اولويت بندي پروژه ها به تعو ...

ناشر : دستان

مارك مانسيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال