اصول ورشكستگي: مطالعه تحليلي و نظري ورشكستگي بازرگانان حقيقي و شركت هاي تجاري در حقوق ايران

اصول ورشكستگي: مطالعه تحليلي و نظري ورشك ...

ناشر : مجد

ح‍ش‍م‍ت ال‍ل‍ه س‍م‍اوات‍ي


‏‫حقوق ايالات متحده آمريكا شامل (حقوق قراردادها، شركت هاي تضامني، شركت هاي سهامي، معاملات تجاري، شبه جرم وحقوق جزا) ‮‬

‏‫حقوق ايالات متحده آمريكا شامل (حقوق قر ...

ناشر : ‏‫ حقوق يار

م‍ح‍م‍ود رم‍ض‍ان‍ي ن‍وريحقوق شركت هاي تجاري

حقوق شركت هاي تجاري

ناشر : ميزان

كوروش كاوياني

حقوق شركت هاي تجاري

حقوق شركت هاي تجاري

ناشر : مجد

رضا سكوتي نسيمي