‏‫امكان توسعه ضمانت اجراهاي غير كيفري در نظام حقوقي ايران؛ موانع و راهكارها‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


‏‫امكان توسعه ضمانت اجراهاي غير كيفري در نظام حقوقي ايران؛ موانع و راهكارها‬

‏‫امكان توسعه ضمانت اجراهاي غير كيفري در ...

ناشر : پژوهشگاه قوه قضاييه

عبدالعلي توجهي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫امكان توسعه ضمانت اجراهاي غير كيفري در نظام حقوقي ايران؛ موانع و راهكارها‬

‏‫امكان توسعه ضمانت اجراهاي غير كيفري در ...

ناشر : ‏‫قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات

عبدالعلي توجهي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال