زبان بدن: مهارت در زندگي روزمره و مديريت بهينه ارتباطات غيركلامي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


زبان بدن: مهارت در زندگي روزمره و مديريت بهينه ارتباطات غيركلامي

زبان بدن: مهارت در زندگي روزمره و مديريت ...

ناشر : تيزهوشان برتر

عليرضا قرباني

قیمت کتاب سیتی : ۳۱۰۰۰ ریال