مقدمه اي بر مكانيك سنگ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


مقدمه اي بر مكانيك سنگ

مقدمه اي بر مكانيك سنگ

ناشر : نوآور

ريچارد گودمن

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال

مقدمه اي بر مكانيك سنگ

مقدمه اي بر مكانيك سنگ

ناشر : دانشگاه صنعتي شاهرود

سيدرحمان ترابي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

مكانيك سنگ: مقدمه اي بر علم مهندسي سنگ

مكانيك سنگ: مقدمه اي بر علم مهندسي سنگ

ناشر : طلايه

آزاد تيموري

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


مقدمه ‏اي بر تنش برجا در مكانيك  سنگ

مقدمه ‏اي بر تنش برجا در مكانيك سنگ

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اميركبير، انتشارات

م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‍وردي‍ل‍و

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال