00 تست ارشد تاريخ هنر جهان اسلام

00 تست ارشد تاريخ هنر جهان اسلام

ناشر : انتشارات نويسندگان آزاد

زهرا عابديني

ارشدت را قورت بده! بانك نكته و سوال ارشد فرهنگ هنر و تاريخ ادبيات ايران و جهان ۱۱۰۰ نكته و تست با پاسخنامه

ارشدت را قورت بده! بانك نكته و سوال ارشد ...

ناشر : آزادانديشان

شهلا فرج پور قره عمر


امواج پست مدرن: تاريخ هنر معاصر جهان

امواج پست مدرن: تاريخ هنر معاصر جهان

ناشر : چاپ و نشر نظر

ع‍ل‍ي‍رض‍ا س‍م‍ي‍ع‌ آذر

انقلاب مفهومي: تاريخ هنر معاصر جهان

انقلاب مفهومي: تاريخ هنر معاصر جهان

ناشر : موسسه فرهنگي و پژوهشي چاپ و نشر نظر

عليرضا سميع آذرتاريخ هنر ايران و جهان

تاريخ هنر ايران و جهان

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پ‍ژم‍ان ع‍ب‍اد