آمار و روش تحقيق پيشرفته كمي و كيفي: مجموعه علوم اجتماعي

آمار و روش تحقيق پيشرفته كمي و كيفي: مجم ...

ناشر : مشاوران صعود ماهان

نظام بهرامي كميل

درآمدي بر روش تحقيق پيشرفته همراه با آزمون هاي پارامتريك و ناپارامتريك

درآمدي بر روش تحقيق پيشرفته همراه با آزم ...

ناشر : انتشارات سارينا پژوه

عزالدين علي دوستي


روش تحقيق پيشرفته

روش تحقيق پيشرفته

ناشر : كنكاش

علي كاظمي باباحيدري

روش تحقيق پيشرفته

روش تحقيق پيشرفته

ناشر : مجمع تشخيص مصلح نظام، مركز تحقيقات استراتژيك

محمدباقر نوبخت

روش تحقيق پيشرفته

روش تحقيق پيشرفته

ناشر : سرافرازان البرز

مليحه پورمحمدي


روش تحقيق پيشرفته در شهرسازي

روش تحقيق پيشرفته در شهرسازي

ناشر : سيماي دانش

محمدرضا مفيدي

روش تحقيق پيشرفته در معماري

روش تحقيق پيشرفته در معماري

ناشر : سيماي دانش

محمدرضا مفيدي


روش هاي تحقيق پيشرفته در علوم رفتاري

روش هاي تحقيق پيشرفته در علوم رفتاري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ياسوج

خ‍س‍رو رم‍ض‍ان‍ي