بررسي مفهوم بينامتنيت در سينماي پست مدرن |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي مفهوم بينامتنيت در سينماي پست مدرن

بررسي مفهوم بينامتنيت در سينماي پست مدرن

ناشر : سمت روشن كلمه

حسين زاهدي‌ دهويي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال