نحوه عملي ثبت شركت ها: شركت سهامي خاص - شركت با مسئوليت محدود - شركت تضامني و موسسات غيرتجاري و شركت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نحوه عملي ثبت شركت ها: شركت سهامي خاص - شركت با مسئوليت محدود - شركت تضامني و موسسات غيرتجاري و شركت تعاوني

نحوه عملي ثبت شركت ها: شركت سهامي خاص - ...

ناشر : يانار

جواد صادقي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال