تامين مالي شهرداري ها: راهنمايي براي دولت هاي محلي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تامين مالي شهرداري ها: راهنمايي براي دولت هاي محلي

تامين مالي شهرداري ها: راهنمايي براي دول ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

م‍ه‍دي پ‍ن‍دار

قیمت کتاب سیتی : ۴۶۰۰۰۰ ریال