محدوديت مالي چه بر سر مديريت سرمايه در گردش و عملكرد شركتها مي آورد؟ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


محدوديت مالي چه بر سر مديريت سرمايه در گردش و عملكرد شركتها مي آورد؟

محدوديت مالي چه بر سر مديريت سرمايه در گ ...

ناشر : سنجش و دانش

پريسا داتلي بيگي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال