اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: ‏‫مباني بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مصوب سازمان برنامه و بودجه كشور بر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: ‏‫مباني بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مصوب سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس مقررات قانون مديريت خدمات كشوري و آئين‌نامه اجرايي آن و قوانين برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي، اجت

اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: ‏‫مباني ب ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي‌ ن‍س‍ب‌

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال