زبان اقليمي در طراحي محيطي پايدار: كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي و طراحي محيط (مقياس خرد) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


زبان اقليمي در طراحي محيطي پايدار: كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي و طراحي محيط (مقياس خرد)

زبان اقليمي در طراحي محيطي پايدار: كاربر ...

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي

شهرام پورديهيمي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال