هماهنگي در رله هاي حفاظتي ژنراتورها و خطوط خروجي نيروگاه ها و شبكه انتقال‏‫ دستورالعمل شوراي NERC به |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


هماهنگي در رله هاي حفاظتي ژنراتورها و خطوط خروجي نيروگاه ها و شبكه انتقال‏‫ دستورالعمل شوراي NERC به منظور تنظيم رله هاي حفاظتي و جلوگيري از قطع واحدها ... Islanding3‬‬‬‬‬

هماهنگي در رله هاي حفاظتي ژنراتورها و خط ...

ناشر : كاوش پرداز

طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ي ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال