مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم، پنجمين همايش بين المللي پژوهش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم، پنجمين همايش بين اللمي پژوهش هاي قرآني: محور انس با قرآن كريم

مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره ...

ناشر : اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه)

علي شريفي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم، پنجمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني: شناخت فتنه از منظر قرآن كريم

مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره ...

ناشر : اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه)

علي شريفي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم، پنجمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني: علل عقب ماندگي امت هاي مسلمان و بيداري

مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره ...

ناشر : اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه)

علي شريفي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال


مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم، پنجمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني: كار و تلاش از منظر قرآن كريم

مجموعه مقالات برگزيده بيست و هشتمين دوره ...

ناشر : اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه)

علي شريفي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال