تاريخچه كامپيوتر در ايران (1365 - 1341) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاريخچه كامپيوتر در ايران (1365 - 1341)

تاريخچه كامپيوتر در ايران (1365 - 1341)

ناشر : اقتصاد فردا

لطفعلي بخشي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال